Nie jest ważne, abyś był lepszy od innych; ważne jest abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego”.

                                Mahatma Gandhi

      ul. Jabłońskiego 28, Gdańsk-Chełm
         

  tel. 605 897 740

Krótko o nas

 • Godziny otwarcia: 6.45 - 17.00
 • Pod nadzorem Kuratorium Oświaty
 • Realizacja programu MEN
 • Wykwalifikowana Kadra
 • Centralna lokalizacja
 • Niezrównana opieka nad dziećmi

Więcej... »

Aktualności

Nabór całoroczny.

Czesne:

 • 400zł za 10 godzin
 • 200zł za 5 godzin

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z przedszkolem!

Kontakt... »

Prawdziwe przedszkole

Przedszkole Delfinek realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego MEN:


Organem nadzorującym działanie przedszkola jest Kuratorium Oświaty:
Kadra Pedagogiczna

Zatrudniamy:

Panią Dyrektor, która odpowiada za pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, zgodnie z obowiązującym programem nauczania,

Panie nauczycielki, z otwierdzonymi kwalifikacjami,

Panią rytmiczkę, która prowadzi zajęcia wykorzystując pianino, dwa razy w tygodniu,

Panią lektorkę języka angielskiego, prowadzącą lekcje dwa razy w tygodniu, w grupach podzielonych na dzieci młodsze i starsze,

Panią logopedę, która po przebadaniu wszystkich dzieci, oferuje zajęcia indywidualne,

Panią prowadzącą zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dwa razy w tygodniu w grupach podzielonych.

Misja

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z programem,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz udokumentowanie tych obserwacji,
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie spacerów i wycieczek,
 • dbałość o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • realizacja zaleceń organu prowadzącego i osób kontrolujących
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci
 • korzystanie z fachowych porad poradni psychologicznej